Privacyverklaring

Toekomst Vastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Toekomst Vastgoed
Provincialeweg 13
3998 JE Schalkwijk
030 634 02 04
www.toekomstvastgoed.nl
info@toekomstvastgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toekomst Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens omdat u contact met ons zoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, omdat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorie├źn persoonsgegevens die wij verwerken.

Toekomst Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens afkomstig van anderen dan de betrokkenen zoals bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster in akten of uittreksels die als bijlage bij de taxatierapporten worden gevoegd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Toekomst Vastgoed verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u deze bijzondere persoonsgegevens ook niet aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs met daarop een Burgerservicenummer (BSN). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toekomstvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toekomst Vastgoed heeft uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij onze diensten niet leveren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Toekomst Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar in ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toekomst Vastgoed deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Validatie Instituut, of een Geldverstrekker. Deze derden bevinden zich binnen de Europese Unie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toekomst Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toekomstvastgoed.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Toekomst Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VBO Makelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@toekomstvastgoed.nl.

Wijzigingsdatum: 06-07-2018

Toekomst vastgoed
Provincialeweg 13
3998 JE Schalkwijk

030 634 02 04
info@toekomstvastgoed.nl

Particulier
Taxatie van woningen
Aanvragen particulier
Zakelijk
Taxatie van bedrijfspanden
Aanvragen zakelijk
Contact
Kom in contact met ons
Contact